Photo Pik

Photo Pik: August 2021

Angela Shabu (16)
St Claret Pre-University College, Bangalore
Ishika Verma (17)
St Anthony’s Jr College, Agra
Molly Mehta (21)
Jai Naryan Vyas University (JNVU), Jodhpur
Mahi Mehta
St Joseph’s Convent School, Jalandhar
Shweta Bahal (15)
The Somaiya School, Mumbai
Vaishnavi (16)
St Mary’s Convent Inter College, Prayagraj