Photo Pik_archive

Photo Pik: November 2018

Br Arun Mathew
St Pauls, Guwahat
Aryanshi Sharma (14)
St Anthony’s Junior College, Agra
Eshan Suryavanshi (17)
Macro Vision Academy
Sanskriti Raman Joshi (16)
St Mary’s Convent, Nainital
Shambhavi Singh (14)
Presentation Convent Sr. Sec. School, Jammu
Shweta Mhatre
Joshi Bedekar College, Thane